Geluidsmetingen

 

Als werkgever moet u de werkomstandigheden zo organiseren dat gevaar voor veiligheid en gezondheid door geluidsoverlast zoveel mogelijk wordt voorkomen. In het Arbobesluit zijn bepalingen opgenomen die erop gericht zijn om blootstelling van werknemers aan schadelijk geluid (lawaai) tot een aanvaardbaar niveau terug te brengen. Het beschrijft zowel de grenswaarden voor het gemiddeld geluid (uitgedrukt in een dagdosis) en voor piekgeluiden. Deze gecertificeerde meting kan bestaat uit een taakgerichte geluidsmeting, een algemene geluidsmetingen of een combinatie van diverse metingen. Door berekeningen kan vervolgens uit de blootstelling op de verschillende werkplekken of tijdens verschillende werkzaamheden, gecombineerd met de blootstellingsduur per situatie, de dagelijkse blootstelling worden vastgelegd.

Actiewaarde

Bij een dagelijkse blootstelling van meer dan 80dB (A) spreekt men van een actiewaarden waarbij maatregelen moeten worden getroffen. Afhankelijk van de hoogte van de actiewaarden zullen  beheersmaatregelen moeten worden genomen. Maatregelen ter beperking van de lawaaiblootstelling moeten bij voorkeur zijn gericht op het wegnemen van de risico’s bij de bron of het beperken van de risico’s.

Deskundigheid

Voor een objectieve beoordeling of er sprake is van geluidshinder of schadelijk geluid op de werkplek is deskundigheid van groot belang. Onze experts beschikken over deze deskundigheid. U ontvangt van ons een uitgebreide rapportage met de metingen die zijn uitgevoerd.  Vervolgens adviseren wij u bij het nemen van de juiste maatregelen om de blootstelling tot een acceptabel niveau terug te dringen. Deze rapportage kunt u toevoegen aan uw Risico -Inventarisatie & – Evaluatie (RI&E).

Voorlichting en onderricht

Aan werknemers die worden blootgesteld aan een dagelijkse blootstelling van 80 dB(A) of hoger en een piekgeluidsdruk van 112 Pa, moet doeltreffende voorlichting en onderricht worden gegeven. Onze training ‘hoe omgaan met geluid’ sluit hierbij aan. In deze training komen onder andere de volgende aspecten aan de orde; wettelijke regelgeving en actiewaarden, risico’s van blootstelling aan schadelijk geluid, doeltreffende maatregelen, het gebruik van de juiste PBM’s en de juiste werkmethode om blootstelling aan lawaai tot een minimum te beperken.

VRAAG HIER UW OFFERTE AAN